RSS

Lubelski InQubator Ekonomii Społecznej – nowa jakość wsparcia organizacji pozarządowych.

Jak skutecznie pomagać tym, którzy chcą pomagać innym? Firma Faber Consulting Sp. z o.o. zna odpowiedź na to pytanie. W ramach Poddziałania 7.2.2 Wsparcie Ekonomii Społecznej PO KL został stworzony Lubelski InQubator Ekonomii Społecznej, któremu przez ponad rok funkcjonowania przyświecała idea kompleksowego wsparcia organizacji pozarządowych na Lubelszczyźnie. Przez ostatnie 10 miesięcy inkubowaliśmy i rozwijaliśmy działalności 15 Instytucji Ekonomii Społecznej z regionu lubelskiego, a także utworzyliśmy nową organizację pozarządową – to z nami powstała Fundacja Lublin by Bike.

Skupione wokół Lubelskiego InQubatora Ekonomii Społecznej organizacje mogły m.in.: korzystać z wyposażonej powierzchni biurowo-konferencyjnej; liczyć na wsparcie mentorów i doradców – specjalistów z zakresu prawa, księgowości, PR i marketingu i pozyskiwania funduszy; otrzymać strony www, roll-upy, pakiety materiałów promujących IES (foldery, plakaty, ulotki, wizytówki itp.), artykuły sponsorowane; uczestniczyć w międzynarodowych telekonferencjach i wizytach studyjnych w prężnie działających IES; wziąć udział w szkoleniach zamkniętych. Dla każdej organizacji została opracowana strategia rozwoju.

Oferowane przez nas wsparcie na rozwój instytucjonalny miało pomóc organizacjom w budowaniu stabilnych podstaw dalszego funkcjonowania, w tworzeniu perspektywicznych planów działania i finansowania, przyczyniać się do podnoszenia standardów pracy i zarządzania w organizacji, a także kreowanie wizerunku organizacji w społeczeństwie regionu.

Komplementarnym działaniem do InQubatora była Akademia Umiejętności IES, dzięki której 87 osób, które są zmotywowane do działania w III sektorze podniosło swoje kwalifikacje z zakresu PR, komunikacji w organizacjach, przepisów prawnych, fundraisingu i świadomości na temat instytucji partnerstwa.

Zapraszamy do odwiedzenia strony projektu „L-IES – Lubelski InQubator Ekonomii Społecznej”:

http://www.inqubator-ngo.eu/

Reklamy
 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 20 Maj 2011 w Uncategorized

 

Teatr Strukturalny zaprasza!

Teatr Strukturalny
zaprasza na bezpłatne przedstawienie dla potencjalnych Beneficjentów
finansowane w 100% z Europejskiego Funduszu Ochrony przed Głupotą

pt.:
Pomoc publiczna

Dramatis personae:

Pomoc Publiczna – postać tyle realna co straszna
Pomysłodawca Projektu – postać tyle realna co przestraszona
Głos – postać z Sekretariatu Programu;  z offu
Projekt  – postać alegoryczna

Akcja dzieje się w zaciszu biura projektów europejskich, którego pracownicy wymyślają genialne pomysły non-stop. Aż do czasu.

Pomysłodawca Projektu
(triumfalnie)

Mam! Napisałem Projekt w ramach projektu między państwami sąsiadującymi. Ma on na celu podnieść kompetencje pracowników lokalnych małych przedsiębiorstwa w mieście X u nas i w mieście Y u nich, które produkują miotły. Rezultat? Ba! To oczywiste – więcej wysoko wykwalifikowanej kadry, lepsza produkcja, czystsze ulice. Wzrost produkcji umożliwi zatrudnienie członków grup defaworyzowanych społecznie. Vivat!

Głos
(przygnębiającym głosem)

Pamiętaj, że występuje tu Pomoc Publiczna

Pomoc Publiczna
(występuje)

Projekt
(sypie się)

Pomysłodawca Projektu
(załamuje się, podobnie jak koncepcja wzrostu gospodarczego miast objętych Projektem, bazująca na spodziewanych rezultatach. Miasta ogłaszają bankructwo z powodu zalewu tanich mioteł ze Wschodu, a Łukaszenka nadal nie wyraża się pochlebnie o Manuelu Barosso)

Autor: Mateusz Łapiński

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 27 kwietnia 2011 w Uncategorized

 

Zastosowanie rezultatów EQUAL w projektach POKL

W dokumentacji konkursowej w woj. wielkopolskim (Konkurs otwarty nr: PO KL/9.1.2/1/11) w punkcie 4.5 (szczegółowe kryteria strategiczne) znalazł się zapis dotyczący wykorzystania zwalidowanego rezultatu PIW EQUAL, na podstawie którego projekt zapewniać ma wykorzystanie metody zwiększania dostępności kształcenia osób o specjalnych potrzebach, w szczególności osób niepełnosprawnych. Nie jest to jednak tak proste, jak mogłoby się wydawać, gdyż rezultaty PIW EQUAL nie są dostosowane do potrzeb dzieci i młodzieży uczących się w szkołach kształcenia ogólnego – jest to pewnego rodzaju luka, zarówno w przypadku grupy docelowej, jak i działań, które mogłyby być skierowane do tejże grupy. Rezultaty w większości odnoszą się do osób dyskryminowanych z różnych względów jednak praktycznie wyłącznie dotyczą dorosłych. Za spełnienie tego kryterium strategicznego dodatkowo uzyskać można aż 15 punktów!

Przypomnieć należy, że zgodnie z SzOP grupą docelową Poddziałania 9.1.2. mogą być wyłącznie:

– Szkoły, placówki oświatowe (instytucje, kadra) realizujące kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) i ich organy prowadzące – tutaj należałoby dodać kilka słów – działaniem dot. wprost szkolenia kadry jest 9.4. W przypadku 9.1.2. kadra może być grupą docelową tylko przy zarządzaniu projektem – takie stanowisko przyjął kiedyś kopista i z tego powodu odrzucił nasz wniosek,

– uczniowie i wychowankowie szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne (z wyłączeniem słuchaczy szkół dla dorosłych),

– osoby, które przedwcześnie opuściły system oświaty.

Dodatkowo przykład podany w dokumentacji – „Modelowy system wdrażania szkoleń zawodowych dla osób z dysfunkcją wzroku – na przykładzie szkoleń językowych” – skierowany jest bezpośrednio do trenerów, a nie do dzieci z dysfunkcją wzroku.

Na zakończenie warto powiedzieć, że strona internetowa z rezultatami PIW EQUAL podana w dokumentacji konkursowej nie działa od kilku dni. Po wykonaniu telefonu do WUP-u w Poznaniu wskazano nam inną stronę, jednak owa strona nie zawiera aktualnej bazy rezultatów – jest tylko baza robocza z 2007 roku! W dodatku nie zawiera ona rezultatu wskazanego w dokumentacji jako przykład. Na stronie WUP-u miała zostać umieszczona informacja rozwiązująca ten problem. Niestety póki co nic się nie pojawiło – ważnym jest, że termin składania wniosków, aby zostały rozpatrzone na I KOP, jest ustalony na 20-tego kwietnia br. Tradycyjnie pozostało nam tylko czekać…

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 19 kwietnia 2011 w Uncategorized

 

Kolejna szansa na dotacje na biznes elektroniczny!

Działanie 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” PO IG

Kolejna szansa na dotacje na biznes elektroniczny!

Na przełomie maja i czerwca b.r. odbędzie się kolejna już, szósta z rzędu, tura naboru wniosków na popularne e-dotacje, czyli unijne pieniądze z programu „Innowacyjna gospodarka” na dofinansowanie projektów internetowych nowo powstałych firm – Działanie 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”.

W ramach Działania 8.1 przewidziano dofinansowanie w dziedzinie gospodarki elektronicznej z przeznaczeniem na realizację projektów polegających na świadczeniu e-usługi, przy czym projekty te mogą obejmować wytworzenie produktów cyfrowych koniecznych do świadczenia e-usługi.

Projekty mogą być objęte wsparciem przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące. Wymaganym produktem projektu kwalifikowanego do wsparcia jest przygotowanie, wdrożenie
i świadczenie co najmniej jednej e-usługi.

Przez e-usługi rozumie się usługi świadczone w sposób zautomatyzowany przez użycie technologii informacyjnych, za pomocą systemów teleinformatycznych w publicznych sieciach telekomunikacyjnych, na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron w tej samej lokalizacji.

Przy generowaniu pomysłu na e-usługę należy zwrócić uwagę na następujące elementy brane później pod uwagę podczas oceny złożonych wniosków:

–          o wsparcie z tego działania mogą się ubiegać tylko mikro- i mali przedsiębiorcy, którzy złożą wniosek o udzielenie wparcia nie wcześniej niż w dniu wpisu przedsiębiorcy do Krajowego Rejestru Sądowego lub Ewidencji Działalności Gospodarczej i nie niż później niż przed upływem roku, licząc od dnia wpisu (w ostatnim czasie pojawiły się zapowiedzi zmian tego okresu do dwóch lat – miałyby obowiązywać podczas najbliższego naboru),

–          projekt może zostać rozpoczęty dopiero po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie,

–          okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 24 miesiące,

–          projekt zakłada osiągniecie dodatniej wartości wskaźnika zdyskontowanego skumulowanego zysku z działalności operacyjnej,

–          w ramach projektu Wnioskodawca będzie osiągał przychody z przynajmniej dwóch źródeł związanych ze świadczeniem e-usług,

–          projekt polega na przygotowaniu, wdrożeniu i świadczeniu e-usług zgodnie z ich definicją

–          przychody inne niż te ze świadczenia e-usług, związane z udostępnianiem zasobów serwisu dla działalności marketingowej innych podmiotów, nie mogą stanowić czynnika decydującego o rentowności projektu,

–          dodatkowe punkty za świadczenie e-usługi nie tylko dla odbiorców krajowych, ale  i zagranicznych,

–          projekt dotyczy przygotowania, wdrożenia i świadczenia zaawansowanych e-usług o znaczeniu krajowym lub międzynarodowym,

–          zasadnicza funkcjonalność dotycząca głównej funkcji e-usługi odpowiada na niezagospodarowaną dotychczas niszę rynkową, poprzez zaspokajanie zasadniczej potrzeby grupy docelowej, która nie może być zaspokojona przez inne usługi lub produkty aktualnie dostępne na rynku,

–          projekt wykazuje wysoką efektywność ekonomiczną.

Oryginalny pomysł na świadczenie usług za pomocą np. specjalistycznego portalu internetowego (spełniający kryteria e-usług), może skutkować przyznaniem na ten cel dotacji z działania 8.1 PO IG w kwocie nawet do 560 tys. zł. Warto zatem spróbować swoich sił w najbliższym konkursie.

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 12 kwietnia 2011 w Uncategorized

 

Urzędniczy sprint wszechczasów!

Nie tak dawno zelektryzowała nas informacja, iż Polska ma najdłuższe procedury oceny wniosków (http://samorzad.pap.pl/palio/html.run?_Instance=cms_samorzad.pap.pl&_PageID=2&s=depesza&dz=szablon.depesza&dep=86335&data=&_CheckSum=272129027)

Jak wskazano ocena trwa u nas średnio 102 dni. Wiadomość smutna, ale czy prawdziwa? Zwłaszcza, że trzy i pół miesiąca wydawało się relatywnie krótkim czasem na przeprowadzenie oceny. Dalsza analiza artykułu, który znalazł się na stronie Serwisu Samorządowego przyniosła kolejne ciekawe informacje. Dowiedzieliśmy się, że najdłużej trwa ocena w ramach RPO województw mazowieckiego (288 dni) i śląskiego (250 dni). Najszybciej natomiast miały być oceniane projekty, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
(132 dni).

Tutaj pojawiła się pierwsza wątpliwość, skoro najdłuższa ocena to prawie trzysta dni,
a najkrótsza to ponad sto trzydzieści, to jakim cudem średnia wychodzi ledwo ponad setkę?

Biorąc pod uwagę powyższe postanowiliśmy wykonać małe rozeznanie w obszarze, który interesował nas najbardziej – PO KL. Warto dodać, że sprawność w zakresie procesu oceny to jedno. Jednak sam wynik pozytywnej oceny nic jeszcze nie oznacza, bowiem nasze doświadczenia chociażby w województwie kujawsko-pomorskim przy ocenie projektu w ramach Działania 9.3 uzmysławiają nam, że dopiero po podpisaniu umowy projektodawca może odetchnąć z ulgą.

Zostawmy ową średnią, poszukajmy raczej rażących przykładów nadmiernego przedłużania terminów. Stawiając sobie za wskaźnik: czas od ogłoszenia konkursu do podpisania umowy o dofinansowanie projektów.

Warto pamiętać, o tym że w przedsięwzięciach finansowych czas to pieniądz, zobaczmy jak zatem Instytucje Pośredniczące traktują nasze pieniądze.

Dość przekornie rozpoczęliśmy od instytucji, która zgodnie z doniesieniami prasowymi ma kłopoty. Mowa tutaj o Departamencie EFS w województwie lubuskim, gdzie zgodnie z deklaracją Wicemarszałka, na jego wniosek pracą nadzorowanego przezeń departamentu przyjrzeć ma się CBA i Prokuratura. Uwagę naszą przykuły również informacje o tym, że wewnętrzna kontrola wykryła przypadki przedłużającej się oceny formalnej, merytorycznej i bezzasadnego wstrzymywania podpisania umowy z projektodawcą.

Województwo lubuskie ogłosiło w dniu 28 listopada 2007 roku konkurs pilotażowy w ramach Poddziałania 8.1.1 Jak wynika z listy zawartych umów, część umów z projektodawcami, którzy otrzymali dofinansowanie podpisana została 20 października 2008 roku – 326 dni.

No ale to przecież pilotaż, wszyscy się uczymy, przecieramy szlaki etc. zobaczmy zatem jak po upływie połowy okresu programowania radzą sobie dzielni urzędnicy. Dla porównania również konkurs w ramach Działania 8.1.1. Wybraliśmy ostatnią (zgodnie z opublikowaną listą) podpisaną umowę w ramach tego działania. Data zawarcia 5 luty 2010 (tak tak, lista nie została od ponad roku zaktualizowana!). Kiedy zatem ogłoszono konkurs, w którym ów projektodawca składał wniosek aplikacyjny? Mowa tutaj o konkursie 2/POKL/8.1.1/2008 ogłoszonym w dniu 31 lipca 2008 roku

Od 31 lipca 2008 do 5 lutego 2010 – 554 dni projektodawca oczekiwał na umowę potwierdzającą, że jego projekt otrzymał dofinansowanie. Po trwającej 19 miesięcy procedurze administracyjnej może już bezpiecznie przystąpić do jego realizacji. Naszym zdaniem urzędnikom z województwa lubuskiego należy się za to jakaś specjalna nagroda ktokolwiek powątpiewa w prawdziwość tych danych niech sprawdzi sobie losy wniosku o numerze WND-POKL.08.01.01-08-255/08.

Jaka jest zasadność przystąpienia do realizacji projektu, którego założenia powstawały prawie dwa lata wcześniej? Przecież w tym czasie zmienić się mogło wszystko – od prawa, które może zachwiać potrzebą realności projektu po ogólnoświatowe zmiany gospodarcze takie jak kryzys.

Z ciekawości postanowiliśmy sprawdzić jak wygląda analogiczna kwestia w kujawsko-pomorskim. Tutaj nie posłużyliśmy się metodą chybił trafił, jaka dała nam informację o trwającej 554 dni ocenie w województwie lubuskim. Zamiast tego odnieśliśmy się do informacji przekazanych od jednego z  Beneficjentów, który twierdził, że bardzo długo czekał na podpisanie umowy.

Zobaczmy w dniu 7 lipca 2008 roku ogłaszany jest konkurs o numerze 7/POKL/8.1.1/2008, 7 października podpisywana jest umowa, 7 października 2009 roku.
16 miesięcy od ogłoszenia konkursu 457 dni…

W sumie prawie o sto dni szybciej niż w lubuskim… niewątpliwy  sukces !

Zastanówmy się ile nas kosztuje opieszałość urzędów. Przede wszystkim wzrasta zagrożenie nierozliczenia  środków w terminie, a co za tym idzie ich utratą. Zasada n+2 i n+3 może sprawić, że część pieniędzy po prostu zostanie przez nas straconych.

Należy również zwrócić uwagę, na nieracjonalność wydatkowania środków, projekty powstawały w oparciu o daną, zastaną na etapie ich przygotowania sytuację. Miały stanowić odpowiedzi na konkretne zdiagnozowane problemy. Po nieomal dwóch latach od powstania są już do tego stopnia nieaktualne, że należałoby się zastanowić nad sensownością ich realizacji. Skoro środki finansowe Unii Europejskiej mają być kuracją dla naszej gospodarki, impulsem do rozwoju. Wyobraźmy sobie jakąkolwiek kurację spóźnioną o 554 dni. Niektóre projekty opierają się takiej próbie czasu, inne nie i ich realizacja z takim opóźnieniem oznacza nic innego jak tylko marnowanie pieniędzy.

A jak to powinno wyglądać ?

Ocena formalna 14 dni (21 w uzasadnionych przypadkach) Ocena merytoryczna 66 dni (jeśli wniosków jest więcej niż 200,  ilość może być przedłużona o 20 dni na każdą kolejną drugą setkę  wniosków).

Autor: Michał Organiściak

 
1 Komentarz

Opublikował/a w dniu 4 kwietnia 2011 w Uncategorized

 

Sto tysięcy nowych firm !

Taki jest cel. W okresie 2007-2013 dzięki wsparciu w formie szkoleń i dotacji na założenie własnej działalności powstać ma w naszym kraju 100 000 nowych podmiotów gospodarczych. To ambitny plan realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wsparcie otrzymać można aż z trzech różnych działań przewidzianych w tym programie. Warunek zawsze jest jeden, należy mieć własny pomysł na biznes, pomysł, który odpowiednio ubrany w biznes plan umożliwi przekonanie komisji rozdzielającej dofinansowanie.

Co należy zatem uczynić, by za unijne pieniądze otworzyć własną działalność gospodarczą.

Najpierw musimy zrozumieć na jakich zasadach dotacja jest przyznawana. Choć zabrzmi to niewiarygodnie część ludzi nadal myśli, że w tym celu należy wybrać się do najbliższego urzędu z dużą torbą na pieniądze.

Krok pierwszy – Beneficjent.

Kim jest beneficjent – to osoba prawna, która otrzymała środki na realizację projektu polegającego na rozdzielaniu dotacji. Beneficjentem może zatem być firma, stowarzyszenie, Jednostka Samorządu Terytorialnego lub Powiatowy Urząd Pracy. Beneficjent otrzymuje środki na realizację projektu. celem. Najprostszym porównaniem było by określenie Beneficjenta jako strażnika dotacji, który pilnuje by wykorzystana została w sposób właściwy. Zatem wbrew pierwotnym obawom rola Beneficjenta polega na tym – by wszystkie pieniądze rozdzielić. Udzielanie dotacji jest celem projektu, bez jej udzielania projekt nie może zostać zrealizowany. Musimy więc określić, kto otrzymał dofinansowanie i starć się zapisać do jego projektu. Do tej pory podpisano 560 umów z Beneficjentami tylko
w działaniu 6.2.

Krok drugi – Projekt.

Jak już napisano Beneficjent zaplanował, w jaki sposób ociągnie cel – czyli doprowadzi do powstania nowych firm między innymi dzięki rozdawanym dotacjom. Opis działań jakie podejmować będzie Beneficjent, by osiągnąć swój cel, wraz z określonym budżetem i harmonogramem działania stanowi projekt. Wiedza na temat podstawowych założeń projektu może być dla nas bardzo przydatna, zatem o ile to możliwe powinniśmy zdobyć jej jak najwięcej.

Krok trzeci – Beneficjent Ostateczny.

To nie pomyłka, wyobraźnia najwyraźniej zawiodła Urzędników w zakresie słowotwórstwa. Zatem dla łatwego zrozumienia, Beneficjent- to ten – który otrzymał pieniądze i je rozdaje, natomiast Beneficjent Ostateczny… No właśnie Beneficjentem Ostatecznym, czyli tym kto może otrzymać pieniądze na założenie własnej działalności być może jesteś właśnie Ty czytelniku. Beneficjentem Ostatecznym jest osoba która ma szansę otrzymać dotację bowiem została przyjęta do projektu.

Krok trzeci – Rekrutacja. Otóż to, do tej pory raczej dywagowaliśmy na temat tego gdzie kto i w jaki sposób rozdziela pieniądze, teraz natomiast czas na to, by wreszcie podjąć działania zmierzające do tego by móc tą dotację uzyskać. Skoro wiemy już kto w naszej okolicy jest Beneficjentem musimy określić, czy i na jakich zasadach można zapisać się do projektu. Pamiętajmy, że sytuacja w której można otrzymać nawet do 40 000 złotych sprawia, że nie będziemy jedynymi którzy będą chcieli się zapisywać. Sprawdźmy czy spełniamy kryteria rekrutacyjne (w większości przypadków pomoc przewidziana jest dla osób bezrobotnych) i najlepiej zapiszmy się w pierwszym dniu rekrutacji. Dobrze jest określić wcześniej jakie dokumenty będą potrzebne i zebrać je do kompletu. Pamiętajmy, że nawet sposób w jaki dostarczymy te dokumenty może być traktowany jako nasza wizytówka i finalnie zadecydować o otrzymaniu lub nie dotacji. Pamiętajmy, że wprawdzie wszyscy Beneficjenci będą szeroko reklamować swój projekt, to istnieje możliwość by dowiedzieć się o nim zupełnie legalnie, Wystarczy telefon lub mail do Wojewódzkiego Urzędu Pracy lub urzędu marszałkowskiego i zadanie pytania. Kto otrzymał dofinansowanie w ramach działań 6.2, 6.1.3 i 8.1.2 PO KL. Nie musicie Państwo nawet rozumieć co kryje się za tymi numerkami, po prostu nawiążcie kontakt z Beneficjentem nim jeszcze zacznie się reklamować. To tak jakby zupełnie legalnie wystartować w wyścigu o dotację, gdy inni jeszcze stoją w blokach startowych czekając na sygnał.

Krok czwarty – Pomysł.

Być może od tego elementu powinniśmy zacząć, jednak wielokrotnie odpowiadając na pytanie „w jaki sposób ugryźć te 40 000? ” zauważyłem, że pytanie „jak?” jest istotniejsze niż pytanie „na co?”. Jednak to niewłaściwe podejście, celem projektodawców jest doprowadzenie do sytuacji w której jak najwięcej firm powstaje i funkcjonuje dzięki uzyskanej dotacji. Dobry pomysł na biznes to najlepsza gwarancja sukcesu. Zatem nim jeszcze zaczniemy rozglądać się za dotacją już powinniśmy wiedzieć, na co zamierzamy ją przeznaczyć.

Krok piąty – Szkolenie.

Szkolenie jest elementem praktycznie niezbędnym, dzięki niemu przyszli biznesmeni mają się dowiedzieć co zrobić, by ich biznes miał jak największą szansę na powodzenie. Pamiętajmy, że szkolenie to miejsce w którym możemy się wykazać, praktycznie w każdej grupie szkoleniowej trenerzy mają swoje „typy” czyli osoby ich zdaniem nadające się do tego by otrzymać dofinansowanie. Nawet jeśli będziecie opuszczać spotkania szkoleniowe, spóźniać się na nie, migać się od nauki wtedy ta opinia powędruje za wami, do tych ludzi, którzy dzielić będą dotację.

Krok szósty – Biznes Plan.

To właściwie dokładny i sporządzony zgodnie z obowiązującą metodologią „przepis na biznes”. Przepis na biznes tym się różni od przepisu na ciasto, że w tym drugim przypadku grozi nam jedynie zakalec. Koszty związane z nieprawidłowym pomysłem na biznes, pomysłem, którego nie rozumiemy mogą znacznie przekroczyć owe czterdzieści tysięcy złotych. Czasami może pojawić się pokusa, by zlecić napisanie biznes planu komuś kto się na tym zna. Zachowanie mniej więcej w takim samym stopniu praworządne i rozsądne jak kupowanie prawa jazdy. I równie niebezpieczne.

Autor: Michał Organiściak

 
1 Komentarz

Opublikował/a w dniu 29 marca 2011 w Uncategorized

 

Coraz więcej możliwości finansowania projektów międzynarodowych mających na celu budowanie sieci współpracy UE z państwami na Wschodzie.

Partnerstwo Wschodnie jest długoterminową strategią rozwoju relacji z Armenią, Azerbejdżanem, Białorusią, Gruzją, Mołdawią i Ukrainą, która ma na celu polityczne i gospodarcze zbliżenie sześciu państw wschodniego sąsiedztwa do Unii Europejskiej. Głównym twórcą inicjatywy była Polska, wspierana przez Szwecję. W maju 2008 roku te dwa państwa zaproponowały pogłębienie relacji ze wschodnimi sąsiadami UE objętymi Europejską Polityką Sąsiedztwa. Dzięki poparciu wszystkich państw członkowskich i zaangażowaniu Komisji Europejskiej, w marcu 2009 roku Rada Europejska zatwierdziła ambitną propozycję Partnerstwa Wschodniego, a uroczysta inauguracja nowej inicjatywy odbyła się w maju tego samego roku w Pradze, podczas czeskiej prezydencji.

Istota Partnerstwa Wschodniego zawarta została w dokumencie pod nazwą: Propozycja Polsko – Szwedzka Partnerstwo Wschodnie. Z powyższym dokumencie założono następujące cele: wprowadzenie w długiej perspektywie ruchu bezwizowego, a w krótkim okresie uelastycznienie polityki wizowej, ustanowienie pogłębionej Strefy Wolnego Handlu w wyniku indywidualnie negocjowanych umów pomiędzy UE a poszczególnymi państwami, wsparcie UE dla reform sektorowych, rozwój kontaktów pomiędzy społeczeństwami np. wymiany studentów, dostosowanie prawa i norm wewnętrznych do standardów UE, zapewnienie i dystrybucja funduszy Unijnych zgodnie z realizacją wytyczonych celów oraz wzrostem możliwości absorpcyjnych.

Polityka UE wobec krajów partnerskich zostanie zdecydowanie wzmocniona przez wypracowanie szczególnego wschodniego wymiaru europejskiej polityki sąsiedztwa. Aby to osiągnąć, partnerstwo wschodnie będzie dążyło do wspierania reform politycznych i społeczno-gospodarczych w krajach partnerskich, ułatwiając zbliżenie z Unią Europejską. Służy to wspólnemu zaangażowaniu na rzecz stabilności, bezpieczeństwa i dobrobytu Unii Europejskiej, krajów partnerskich, a w rzeczywistości całego kontynentu europejskiego.

Według wyliczeń Komisji Europejskiej, łączna alokacja w latach 2010 – 2013 na kraje PW wyniesie 1,9 mld euro środków pomocowych ENPI, z zaznaczeniem, że koperty bilateralne dla poszczególnych państw, a nie tylko kwota 600 mln euro, będą wykorzystywane do realizacji celów PW.

Proces uruchamiania inicjatyw UE w ramach Partnerstwa Wschodniego przedstawia się następująco:

I. Wymiar wielostronny PW: Inicjatywy flagowe

1. Program Zintegrowanego Zarządzania Granicami – (budżet 44,5 mln euro). Inauguracja: 15.10.2009. W ramach ww. inicjatywy flagowej zatwierdzono do realizacji szereg programów treningowych oraz pilotażowych projektów dot. m.in.: demarkacji granicy ukraińsko-białoruskiej, stworzenia elektronicznego systemu wymiany informacji między służbami celnymi Ukrainy i Białorusi, zapewnienia wyposażenia i infrastruktury przejść granicznych Bavra i Bagratashen pomiędzy Armenią i Gruzją, budowy przejścia granicznego Unguri (MD) – Bronnitsa (UA)

2. Wsparcie dla małej i średniej przedsiębiorczości (SME Facility) – (57 mln euro). Inicjatywa opiera się na 3 filarach:

– program East-Invest, (cel: poprawa klimatu inwestycyjnego w państwach PW i utworzenie powiązań między małą i średnią przedsiębiorczością w państwach partnerskich i UE; wysokość grantu KE – 7 mln euro); rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w połowie października 2010 roku, oczekiwane jest rozpoczęcie wdrażania programu przez konsorcjum Eurochambers.

– instrument wsparcia finansowego SME Facility, (cel: wspieranie i pogłębianie rozwoju rynków kredytowych dla SME w krajach PW za pomocą pożyczek i gwarancji Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju dla pośredników finansowych w państwach partnerskich, które następnie udzielane będą miejscowym małym i średnim przedsiębiorcom; budżet UE: 30 mln euro), EBI i EBOiR zadeklarowały do kilkuset mln euro na kredyty dla SME (prawdopodobnie do 350 mln euro).

24 listopada 2010 EBI ogłosił uruchomienie pierwszej linii kredytowej w ramach SME Facility w wysokości 20 mln euro dla Mobiasbanca (grupa Société Générale) – jednego z wiodących banków komercyjnych w Mołdowie. Z kredytów udzielanych przez Mobiasbanca korzystać będą mogły małe i średnie przedsiębiorstwa i realizować za ich pomocą projekty inwestycyjne m.in. w branży energetycznej i ochrony środowiska.

Kwota 20 mln euro jest częścią przeznaczonej dla grupy Société Générale transzy w wys. nawet do 55 mln euro. Druga linia kredytowa przy wykorzystaniu środków EIB, w wysokości do 35 mln euro, zostanie uruchomiona w Gruzji poprzez gruziński Bank Republic.

– program wsparcia menadżerskiego i doradztwa biznesowego TAM/BAS, (program EBOiR o budżecie 20 mln euro, uruchomienie pierwszej transzy – 10 milionów euro – na lata 2010-2011).

3. Zapobieganie katastrofom naturalnym i spowodowanym przez człowieka (PPRD) (12 mln euro). Realizacja w 2 fazach:

– przegląd ram prawnych dot. zarządzania katastrofami i mechanizmów ochrony ludności (6 mln euro);

– rozwój współpracy między państwami UE i PW m.in. poprzez staże i programy treningowe, studia wykonalności, zakup sprzętu – realizacja w latach 2012-13, (6 mln euro).

4. Regionalne rynki energetyczne, efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii.  (41 mln euro). Na inicjatywę składają się 4 elementy:

– pomoc techniczna w celu opracowania ekspertyz dot. ram regulacyjnych w zakresie efektywności energetycznej i studia wykonalności i inne działania zmierzające do ułatwienia dostępu do dostępnych źródeł finansowania inwestycji w sektorze energetycznym;

– wsparcie dla opracowania i implementacji „planów działania na rzecz zrównoważonej energii” przez miasta zrzeszone w Porozumieniu Burmistrzów (Convenant of Mayors), przewidywane rozpoczęcie 2011 r.

– promocja udziału państw partnerskich w Intelligent Energy Europe Programme.

W zakresie tematycznym ww. inicjatywy realizowany jest i zgłoszony pod egidę PW projekt w zakresie energooszczędności  i ochrony środowiska (Eastern Europe Energy Efficiency and Environment Partnership) – inicjatywa Szwecji, skierowany do Ukrainy, następnie do pozostałych państw PW. Docelowa wysokość budżetu oczekiwana przez stronę szwedzką:  1,5 mld euro.

5. Zarządzanie środowiskowe (Environmental Governance) (budżet: 12 mln euro) Celem inicjatywy ma być promocja ochrony środowiska, w tym walka ze zmianami klimatu, poprzez wzmocnienie procesu zarządzania środowiskowego – zwiększenie dostępności wiarygodnych informacji dot. ochrony środowiska, podniesienie świadomości i zwiększenie zaangażowania uczestników w państwach partnerskich i promocję oceny wpływu decyzji politycznych na środowisko.  Inicjatywa obejmie działania w 2 obszarach:

– Utworzenie systemów informacji o środowisku (SEIS) w państwach PW,

– Dostęp do informacji nt. środowiska, planowane rozpoczęcie działań w 2011 roku.

II. Dodatkowe środki PW na współpracę dwustronną

1. Kompleksowe Programy Rozwoju Instytucjonalnego (Comprehensive Institution Building Programmes – CIB. Budżet – 173 mln euro na lata 2011-2013. Celem CIB jest podniesienie zdolności administracyjnych państw PW oraz wsparcie reform ułatwiających przygotowanie do zawarcia i późniejszej implementacji umów stowarzyszeniowych (AA) oraz utworzenia pogłębionych stref wolnego handlu (DCFTA).

Programy CIB realizowane będą w oparciu o memoranda of understanding, które Komisja Europejska obecnie zawiera z poszczególnymi państwami PW. Podpisano już stosowne dokumenty z Mołdową, Gruzją i Ukrainą. Podpisanie MoU stanowi punkt wyjścia do opracowania dokumentów ramowych, uszczegółowiających ramy współpracy oraz przygotowania przez państwa PW Planów Reform Instytucjonalnych – szczegółowego wykazu instytucji, które zostaną zreformowane oraz metod i środków, przy pomocy których zostaną przeprowadzone reformy.

Indykatywna alokacja środków przeznaczonych na realizację CIB w poszczególnych państwach partnerskich na lata 2011-2013 przedstawia się następująco: Armenia – 32,81 mln euro, Azerbejdżan – 19,20 mln euro, Gruzja – 30,86 mln euro, Mołdowa – 41,16 mln euro, Ukraina – 43,37 mln euro. Dla Białorusi, dla której przewidziano osobny mechanizm – Joint Interim Plan – alokowano na lata 2011-13 kwotę 5,88 mln euro.

2. Programy rozwoju regionalnego (Pilot Regional Development Programmes)– (budżet 75 mln euro, uruchomienie przewidziane od 2012 roku). Na bazie doświadczeń polityki spójności UE w odniesieniu do państw PW przygotowywane są programy rozwoju regionalnego. Będą one miały na celu wyrównywanie różnic pomiędzy poszczególnymi regionami przy uwzględnieniu potrzeb oraz specyfiki terytorialnej każdego z państw PW. Obecnie KE przygotowuje się do rozpoczęcia rozmów z państwami partnerskimi nt. możliwych obszarów wsparcia.

Indykatywna alokacja środków przeznaczonych na realizację programów rozwoju regionalnego w poszczególnych państwach partnerskich na lata 2012-2013 wygląda następująco: Armenia – 7,12 mln euro, Azerbejdżan – 9,29 mln euro, Białoruś – 10,38 mln euro, Gruzja – 7,43 mln euro, Mołdowa – 6,98 mln euro, Ukraina – 30,79 mln euro.

III. Działania w ramach Platform tematycznych PW

Równolegle do uruchamiania inicjatyw flagowych, środki na rozwijanie wielostronnego wymiaru PW przeznaczane są na szereg miękkich inicjatyw – szkoleń, seminariów, warsztatów powiązanych z aktualnymi działaniami platform tematycznych i paneli eksperckich.

IV. Inne działania

1. Program Kulturalny Partnerstwa Wschodniego, budżet: ponad 11 mln EUR, 2 etapy realizacji:

– utworzenie Regionalnej Jednostki Monitorowania i Rozwijania Zdolności Programu ds. Kultury, (3 mln euro), konkurs zakończony.

– konkurs na realizację projektów współpracy kulturalnej (o średnim budżecie 500 tys. euro) –  budżet 8,4 mln euro. Termin nadsyłania aplikacji upłynął 19 listopada 2010 roku. KE nie ogłosiła jeszcze jego wyników.

2. Akcje specjalne 2009 i 2010 w ramach unijnego Programu Kultura 2007-2013, obejmujące projekty współpracy z państwami trzecimi. W roku 2009 dofinansowano 6 projektów skierowanych do państw PW o wartości 887 tys. euro,  w tym 2 projekty, w których uczestniczą polskie podmioty.

3. Otwieranie programów wspólnotowych na udział państw partnerskich w obszarze edukacji i współpracy naukowej: Tempus, Erasmus, e-Twinning, program Jean Monnet, Młodzież w działaniu, 7 Program Ramowy (7FP) i inne. Kwestia ta jest obecnie przedmiotem prac w ramach Platformy ds. kontaktów międzyludzkich.

4. Eastern Partners Facility – Instrument Europejskiego Banku Inwestycyjnego,  zatwierdzony w grudniu 2009 r., obejmujący środki w wysokości 1,5 mld euro na kredyty i gwarancje dla przedsiębiorstw unijnych dokonujących inwestycji w państwach PW oraz Rosji. O środki te przedsiębiorcy ubiegać się mogą bezpośrednio w EBI.

Eastern Partners Facility stanowi rozszerzenie dotychczasowej działalności EBI we Wschodniej Europie, prowadzonej w ramach tzw. mandatu zewnętrznego m.in. w obszarze transportu, komunikacji, ochrony środowiska, małych i średnich przedsiębiorstw. Na działania te, w latach 2007-2013, EBI udostępnia środki w wysokości do 3,7 mld euro.

Kredyty w ramach instrumentu EPF przeznaczone mogą być głównie na inwestycje w sektorze przemysłowym, rolnym i usługowym, z naciskiem na średnie i duże projekty o wartości powyżej 25 mln euro. Finansowanie nie może przekroczyć 50% kosztów projektu. Beneficjentami EPF mogą być firmy z państw UE lub joint ventures, w których udział bierze przedsiębiorstwo z kraju UE.

5. EaP Technical Assistance Trust Fund – podjęto decyzję o utworzeniu, trwają prace EBI w konsultacji w zainteresowanymi państwami UE (planowany budżet: 10 mln euro). Pierwsze spotkanie kontrybutorów odbyło się 13 grudnia 2010 roku w Luksemburgu[1].

Partnerstwo Wschodnie nie jest strategią rozszerzenia, ale nie wyklucza, że państwa nim objęte mogą się stać kiedyś członkami UE. Otwiera to nowy, ambitny rozdział w stosunkach z sąsiadami ze Wschodu

Warto mieć to na uwadze.

 

Autor: Agnieszka Półczyńska

 
1 Komentarz

Opublikował/a w dniu 29 marca 2011 w Uncategorized